Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

07 Jun 2017

RANGKAI KATA UMUM BERIMBUHAN

     Kata yang menerima awalan atau akhiran sahaja ditulis sebagai dua perkataan

§  diambil alih
§  kenal pastikan
§  diguna semulaKata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan

§  pengambilalihan
§  pengenalpastian
§  pengemaskinian