02 Februari 2017

Istilah Coaching & Mentoring

Padanan Bahasa Melayu bagi istilah coaching & mentoring ialah Bimbingan dan Pementoran.

Rakan -rakan